Novinky | Archiv novinek RSS

28.10.Zahraniční společnosti

Podnikáte v zahraničí? Potřebujete založit společnost v Holandsku, Velké Británii, USA či jinde? Chcete založit organizační složku zahraniční společnosti a využívat její výhody v ČR? Pokud ano, rádi Vám poradíme na t.602/489329 nebo emailu info@ceve.cz .

27.10.Datové schránky snadno

Chcete mít neustálý přehled o zprávách ve vašich datových schránkách? Chcete mít dokumenty z datových schránek na stole v originále s ověřovací doložkou? Pokud ano, napište nám na info@ceve.cz. Rádi Vám pomůžeme.

27.10.Akcie na majitele

Pokud vlastníte u české a.s. akcie na majitele nebo uvažujete o koupi těchto akcií, rádi Vám poradíme, jak se připravit na rozhodnutí našich zákonodárců zveřejnit vlastníky těchto akcií. Poraďte se s námi. Máme pro Vás zajímavé řešení. Kontaktujte nás na emailu našich stránek.

21.09.Nabídka nových společností

Chcete rychle podnikat a potřebujete společnost s.r.o. nebo a.s.? Využijte naší nabídku na www.ceve.cz . Těšíme se na Vaše dotazy.

Statistiky

Oznámení zveřejňuje 59 firem

Portál využívá 85 uživatelů

Zveřejněno bylo 121 oznámení

Neváhejte a zaregistrujte se také!

Pro firmy

Internetový deník vestnikonline.cz lze plně používat jako celostátně distribuovaný deník pro svolávání valných hromad (Ano, tato možnost je dána zákonem) a umožňuje společnostem splnit jejich zákonné povinnosti, viz níže.

Zákonné podmínky pro zveřejňování pozvánek na valné hromady dle obchodního zákoníku

Zveřejňování v internetovém deníku VestnikOnline.cz probíhá zcela automaticky. Každému registrovanému klientovi deník zaručuje správu oznámení pro neomezený počet společností. Každé oznámení v deníku VestnikOnline.cz je zveřejněno minimálně po dobu 24 hodin. Po zveřejnění se oznámení ukládá do archivu. Vyhledávání v archivu je pro registrované klienty zdarma.

Deník zveřejňuje oznámení valné hromady na portálu VestnikOnline.cz za paušální cenu 2.000,-Kč bez DPH bez ohledu na rozsah a velikost inzerátu. Inzerát může být zadán jako psaný text do nabídnutého okna nebo přiložen jako příloha ve formátu PDF. Ostatní oznámení jsou zveřejňována za cenu 900,-Kč bez DPH. 

Deník také plní informační službu pro firmy, které s využitím služeb deníku budou plně informovány o oznámeních uveřejněných na VestnikOnline.cz v jimi sledovaných společnostech. Sledování těchto oznámení je pro registrované klienty bezplatné.

Deník VestnikOnline.cz zajišťuje společně na přání klienta inzerci oznámení v celostátním tištěném týdeníku Obchodní věstník, která je pro zákonné splnění podmínek zveřejnění druhou povinností.

Naše další, navazující služby

Ceník zveřejnění oznámení v celostátním tištěném týdeníku Obchodní věstník ( v případě více zveřejnění, je cena uvedena za jedno zveřejnění) :

 • Likvidace (zveřejňuje se 2x) 2.500,-Kč bez DPH
 • Snížení základního kapitálu (zveřejňuje se 2x) 2.900,-Kč bez DPH (rozsah jedna strana wordu)
 • Snížení základního kapitálu (zveřejňuje se 2x) 4.500,-Kč bez DPH (rozsah dvě strany wordu a více)
 • Ostatní oznámení 4.000,-Kč bez DPH (rozsah jedna strana wordu)
 • Ostatní oznámení 6.500,-Kč bez DPH (rozsah dvě strany wordu a více)
 • Účetní závěrka 9.500,-Kč bez DPH

Zákonné podmínky pro zveřejňování pozvánek na valné hromady dle § 184a Obchodního zákoníku

 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Svolá ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li tento zákon jinak.
 2. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a stanovami. U společnosti s akciemi na jméno uveřejňuje představenstvo pozvánku tak, že ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. U společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo v této lhůtě oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a jiným vhodným způsobem určeným stanovami. Jestliže vlastník akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcii společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zasílání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.
 3. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň
  a) firmu a sídlo společnosti,
  b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
  d) pořad jednání valné hromady,
  e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.
 4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.
 5. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu svolanou podle § 181 lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta podle odstavce 2 nebo podle § 181 odst. 2.
 6. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.