Novinky | Archiv novinek RSS

28.10.Zahraniční společnosti

Podnikáte v zahraničí? Potřebujete založit společnost v Holandsku, Velké Británii, USA či jinde? Chcete založit organizační složku zahraniční společnosti a využívat její výhody v ČR? Pokud ano, rádi Vám poradíme na t.602/489329 nebo emailu info@ceve.cz .

27.10.Datové schránky snadno

Chcete mít neustálý přehled o zprávách ve vašich datových schránkách? Chcete mít dokumenty z datových schránek na stole v originále s ověřovací doložkou? Pokud ano, napište nám na info@ceve.cz. Rádi Vám pomůžeme.

27.10.Akcie na majitele

Pokud vlastníte u české a.s. akcie na majitele nebo uvažujete o koupi těchto akcií, rádi Vám poradíme, jak se připravit na rozhodnutí našich zákonodárců zveřejnit vlastníky těchto akcií. Poraďte se s námi. Máme pro Vás zajímavé řešení. Kontaktujte nás na emailu našich stránek.

21.09.Nabídka nových společností

Chcete rychle podnikat a potřebujete společnost s.r.o. nebo a.s.? Využijte naší nabídku na www.ceve.cz . Těšíme se na Vaše dotazy.

Statistiky

Oznámení zveřejňuje 59 firem

Portál využívá 85 uživatelů

Zveřejněno bylo 121 oznámení

Neváhejte a zaregistrujte se také!

Obchodní podmínky pro zveřejňování inzerce v internetovém deníku www.vestnikonline.cz

 

1. www.vestnikonline.cz je internetový deník, jehož vydavatelem je CEVE s.r.o., Praha -Holešovice, Letohradská 710/11, PSČ 170 00, IČO 25164988 (dále jen vydavatel). Internetová adresa titulní stránky deníku je http://www.vestnikonline.cz. Deník je evidován jako celostátní periodikum na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19584.

2. V deníku jsou zveřejňovány údaje a skutečnosti, jejichž zveřejnění nařizuje závazný právní předpis (např. pozvánky na valné hromady dle obchodního zákoníku, informace o výplatě dividend dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu apod.). Dále jsou zde zveřejňovány zásadní informace o činnosti podnikatelských subjektů (např. výroční zprávy) nebo zprávy, kterými se obrací podnikatelé k širšímu okruhu zájemců o spolupráci (např. veřejné soutěže). Jako oficiální sdělení není zveřejňována běžná reklama či inzerce apod.. Pro účely těchto obchodních podmínek je uživatel deníku označován jako objednavatel nebo jako registrovaný uživatel (dále jen objednavatel nebo registrovaný uživatel). Vydavatel, objednavatel nebo registrovaný uživatel můžou být pro  účely těchto obchodních podmínek označeni jako smluvní strany.

3. V deníku www.vestnikonline.cz jsou zveřejňovány informace v jednotlivých sekcích. Vydavatel může měnit počet výše uvedených sekcí, zejména vytvářet nové rubriky, slučovat je nebo rušit.

4. Vydavatel zveřejní pouze ta sdělení, jejichž obsah mu byl předán elektronicky a jejichž uveřejnění bylo objednáno prostřednictvím řádně vyplněného elektronického formuláře umístněného na internetové adrese www.vestnikonline.cz. Vydavatel zveřejní pouze ta sdělení, jejichž objednávka byla způsobem určeným vydavatelem potvrzena. Vydavatel je však oprávněn v jednotlivých případech postupovat i jinak.

5. Vydavatel není povinen žádat objednatele o autorizaci sdělení ani jeho příloh před jeho zveřejněním. Za správnost obsahu sdělení včetně příloh odpovídá vždy v plném rozsahu pouze objednatel.

6. Vydavatel je povinen zveřejnit pouze ta sdělení, za jejichž uveřejnění objednatel uhradil smluvní cenu v plné výši a v termínu splatnosti. Třetí podmínkou pro úspěšné zveřejnění je, aby uhrazená platba-smluvní cena byla opatřena variabilním symbolem dokladu-výzva k úhradě. Vydavatel je oprávněn odmítnout zveřejnit sdělení, pokud by obsah sdělení včetně příloh byl v rozporu se závaznými právními předpisy, obchodními zvyklostmi nebo dobrými mravy. Vydavatel je též oprávněn odmítnout zveřejnit sdělení, pokud by charakter sdělení včetně příloh neodpovídal charakteru jednotlivých sekcí. Vydavatel je též oprávněn odmítnout zveřejnit sdělení, pokud by neobdržel kompletní podklady pro uveřejnění sdělení.

7. Garantovaná doba zveřejnění oznámení je stanovena na 24 hodin (viditelnost na www.vestnikonline.cz), není-li dále v tomto odstavci uvedeno jinak. Zveřejnění oznámení proběhne nejpozději v datu, které si objednatel zvolil jako den zveřejnění oznámení. Pro předcházení technickým potížím si vydavatel vyhrazuje právo zveřejnit oznámení dříve, tak aby objednavatel splnil svojí zákonnou povinnost. V případě, že Objednavatel nedodržel ujednání v těchto obchodních podmínkách, může být doba zveřejnění zkrácena. Po uplynutí lhůty dle první věty budou sdělení veřejně přístupná mezi archivními zprávami deníku registrovaným uživatelům deníku.

8. Sdělení budou zveřejněna v sekci „Aktuální oznámení“. Zveřejněná sdělení budou standardně řazena podle data zveřejnění, případně dle rubriky. Vydavatel je z praktických důvodů oprávněn omezit počet sdělení (titulků), která budou zobrazena na první načtení příslušné internetové stránky, k ostatním sdělením se zájemce dostane pomocí běžné navigace, případně pomocí vyhledávacího systému provozovaného v rámci celého deníku.

9. Vydavatel je povinen zajistit prostřednictvím internetu nepřetržitý přístup veřejnosti k zveřejněným sdělením po dobu dle první věty odst. 7, není-li dále stanoveno jinak. K porušení závazku vydavatele dle předchozí věty nedojde v případech, kdy bude přístupnost omezena či vyloučena kvůli zásahu vyšší moci nebo kvůli neočekávaným technickým problémům nebo kvůli nezbytným předem oznámeným odstávkám systému, stejně tak nedojde k porušení závazku vydavatele, pokud bude přístupnost omezena či vyloučena činností či nečinností osob, které zajišťují přenos dat na internetu mezi vydavatelem a veřejností.

10. Objednatel je povinen předem uhradit vydavateli cenu za uveřejnění sdělení na základě zálohové faktury, kterou mu vydavatel zašle e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři a to v termínu splatnosti uvedeném na dokladu. Po přijetí platby na zálohovou fakturu vydavatele, je vydavatel povinen vystavit doklad o přijetí zálohy, který vydavatel zašle e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři. Daňový doklad za služby deníku je vydavatel povinen poslat v den zveřejnění oznámení v deníku  a poslat jej objednateli e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři. Platba musí být provedena ve lhůtě splatnosti, v plné výši fakturované částky a zcela přesně včetně variabilního symbolu uvedeného na zálohové faktuře (číslo dokladu) tak, aby byla identifikována systémem vydavatele. V opačném případě může vydavatel zveřejnění sdělení odmítnout a není vázán objednávkou objednavatele. Sdělení o odmítnutí zveřejnění objednávky není vydavatel povinen objednavateli sdělovat. V případech, kdy objednatel hradí nižší nebo vyšší částku nebo uvede nesprávný variabilní symbol, či neuvede žádný variabilní symbol nebo neuhradí v termínu splatnosti, není vydavatel vázán objednávkou objednavatele. V těchto případech může objednatel kontaktovat vydavatele za účelem dohody, aby mohla být objednávka aktualizována, opravena nebo jinak opravena a považována za řádně učiněnou. Vydavatel vyúčtuje za korekci chybné objednávky objednavateli manipulační poplatek 500,-Kč bez DPH. Objednavatel je povinen uhradit daňový doklad s manipulačním poplatkem za chybně zadanou objednávku dle údajů uvedených na daňovém dokladu vydavatele. Jakmile bude tento daňový doklad uhrazený v plné výši a doplněny chybějící údaje objednávky, doplacena chybějící částka objednávky nebo odstraněny vady objednávky pro její zdárné uskutečnění, pak bude objednávka dodavatelem zveřejněna a bude se pak považovat za standardně objednanou se všemi náležitostmi. V případech, kdy vydavatel obdrží chybnou částku nebo chybně zadaný variabilní symbol od objednatele či jinak neúplnou objednávku a neprojeví vlastní zájem uvést stav objednávky a s ní souvisejících náležitostí do pořádku, je plným právem vydavatele, aby objednávku vyřadil ze systému deníku a vyúčtoval si manipulační poplatek 500,-Kč bez DPH. Vydavatel může provést zápočet manipulačního poplatku včetně DPH na platbu, kterou obdržel na základě objednávky od objednatele. V případě, že částka obdržená od objednavatele překračuje částku za manipulační poplatek včetně DPH, vrátí vydavatel peněžní rozdíl objednavateli na bankovní účet, ze kterého vydavatel platbu obdržel bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na adresu objednavatele. V případě, že částka obdržená vydavatelem od objednavatele je nižší než částka za manipulační poplatek včetně DPH, použije vydavatel částku od objednavatele na úhradu části svého daňového dokladu a rozdíl-nedoplatek bude vydavatel požadovat na objednavateli.

11. Vydavatel prostřednictvím objednávkového formuláře na deníku www.vestnikonline.cz zajišťuje inzerci v týdeníku Obchodní věstník. Tato inzerce se řídí samostatnými obchodními podmínkami, které vydavatel na požádání zašle zájemcům .

12. Vydavatel je oprávněn shromažďovat, ukládat a zpracovávat data, která obdržel v souvislosti s jeho službami. Zpracování dat se může provádět s ohledem na další výkony a nabídky dodavatele. Objednavatel a uživatel deníku www.vestnikonline.cz je srozuměn s tímto pořizováním a zpracováním dat, jakož i předáním těchto dat orgánům státní zprávy.Vydavatel může posílat emailem, SMS zprávou nebo telefonicky obchodní nabídky nebo sdělení objednavateli nebo uživateli deníku.

13. Objednavatel a uživatel deníku www.vestnikonline.cz souhlasí a je srozuměn s těmito obchodními podmínkami deníku www.vestnikonline.cz, což potvrzuje zadáním objednávky v deníku vydavatele nebo registrací v deníku www.vestnikonline.cz. 

14. V případě prodlení objednatele s placením dohodnutých odměn nebo poplatků popsaných v těchto obchodních podmínkách, dohodli se smluvní strany-vydavatel a objednavatel nebo dodavatel a registrovaný uživatel deníku - na smluvní pokutě 50,-Kč za každý den prodlení po datu splatnosti všech dokladů vystavených vydavatelem objednavateli nebo registrovanému uživateli v souvislosti s užíváním deníku www.vestnikonline.cz

Veškeré majetkové spory mezi stranami související s touto smlouvou, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným na žádost žalující strany prezidentem Arbitrážního soudu České republiky o.s., IČ 26988879 (dále jen „ASČR“). Žádost o určení rozhodce společně s žalobou se doručuje ASČR na adresu sídla, uvedeného také na www.rozhodcidolozka.cz. Rozhodčí řízení se koná písemně bez ústního jednání, rozhodčí nález není třeba odůvodňovat a strany pověřují rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti. Poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3 % z hodnoty předmětu sporu, vždy však nejméně 5.000,- Kč, je povinna uhradit rozhodci při podání žaloby žalující strana a při podání vzájemné žaloby, jakož i námitky započtení, žalovaná strana. Doručování stranám v rozhodčím řízení provádí rozhodce nebo jím zmocněná osoba, přímo nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, přičemž strany žádají doručovat písemnosti v řízení, včetně rozhodčího nálezu, na jejich adresu uvedenou na dokladu deníku. Smluvní strany se před uskutečněním objednávky v deníku www.vestnikonline.cz seznámily s touto rozhodčí doložkou a smluvní strany je dle své vůle považují za součást těchto podmínek užívání.